Шта је пројекат?

Пројекат се најчешће дефинише као предузимање низа међусобно повезаних активности ради постизања јасно одређених циљева унутар датог временског рока са одређеним људским ресурсима, те финансијским и другим материјалним средствима. У основи пројекта налазе се активности које су намјенски планиране, циљеви који се тичу постизања конкретних резултата, временски период који је тачно дефинисан и одређен те буџет, односно предвиђени финансијски оквир за провођење планираних активности.

Обично мора да егзистира као функционално заокружена цјелина која доноси користи за циљне групе – крајње кориснике. Полазиште пројекта је у проблему, једном или више, док се одрживо рјешење проналази у коначном исходишту пројектне интервенције.

 

Scroll to top