Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Progressus” додјељује бесповратна средства (Владе Мађарске) физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата произведених у Мађарској.

Циљ Фондације Progressus и Владе Мађарске је јачање привредних односа између Републике Српске и Мађарске кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости и пословања.

Право на Пријаву на јавни позив имају регистрована физичка и правна лица:

 • Физичка лица (регистровано пољопривредно газдинство)
 • Самостални предузетници и правна лица основана најкасније 31. децембра 2022. године (регистроваана за пољопривредну производњу или прераду) – микро, мала и средња предузећа, те регистрована удружења, фондације и пољопривредне задруге
 • имају пребивалиште или сједиште у Републици Српској или Брчко Дистрикту
 • земљиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикта с регулисано правом кориштења
 • упис у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске или Брчко дистрикта (РПГ) или регистрација самосталног предузетништва или правног лица за пољопривредну дјјелатност или дјелатност прераде пољопривредних производа код надлежне јединице локалне самоуправе или надлежног привредног/основног суда у Републици Српској или Брчко дистрикту

Једно физичко или правно лице може поднијети искључиво 1 пријаву на Јавни позив. Искључиво једна пријава може бити поднесена за једно мјесто употребе механизације, опреме и алата.

Заинтересовано лице прво треба да направи налог на интернет страници Фондације, на адреси pos.forsrpska.org, те да се након тога региструје у ПОС систем попуњавањем Основних података.

| , , ,
 
 
Назив пројекта:Бесповратна средства Владе Мађарске физичким и правним лицима у Републици Српској која се баве примарном пољопривредном производњом
Донатор:Влада Мађарске
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Набавка одговарајуће нове механизације, опреме и алата за примарну пољопривредну производњу, која је произведена у Мађарској
Суфинансирање:Најмање 30% мора да обезбједи апликант (корисник средстава)
Партнерство:
Минимални износ гранта:2.500 евра
Максимални износ гранта:25.000 евра
Почетак пријаве:14.08.2023.
Крајњи рок за пријаву:14.10.2023.
Период имплементације:До 31.08.2024.
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Разлози за искључење (у вези с процјеном подобности подносиоца пријаве):

 • материјално неистините изјаве или лажни и погрешни подаци и/или информације приликом пријаве на Јавни позив
 • неизмирене доспјеле обавезе по основу пореза, доприноса и такси, те других законом одређених давања
 • доспјели дуг према банци дужи од 90 дана у тренутку подношења пријаве
 • доспјела а неизмирена обавеза према трећем лицу, која би могла да угрози реализацију набавке за коју је поднесена Пријава на Јавни позив
 • поступак ликвидације или стечаја правног лица, поступак брисања Корисника из РПГ
 • правоснажно ограничење или забрана дјелатности
 • учешће у одлуци о додјели Бесповратних средстава на позицији доносиоца одлука, евалуатора или супервизора, или пребивалиште у истом домаћинству с лицем које учествује у одлуци о додјели Бесповратних средстава
 • уколико је оснивач или власник правног лица које је Подносилац пријаве у вријеме доношења одлуке о додјели Бесповратних средстава високи функционер Републике Српске или Брчко Дистрикта, или институција БиХ с мандатом из Републике Српске, члан Владе (министар или замјеник министра), градоначелник, начелник општине, високи функционер развојних агенција у власништву државе, или лице које живи у истом домаћинству с лицем наведеним у овој тачки
 • уколико је Подносилац пријаве правно лице у директном или индиректном власништву државе, јединице локалне управе и самоуправе или јавне управе или јавне управне организације с учешћем у власништву од најмање 50%
 • уколико је Подносилац пријаве фондација, удружење, задруга, односно пословна јединица, у којој је особа из преходних тачака оснивач, функционер, члан органа управљања, одговорно лице, члан управног одбора, односно представничко тијело удружења, фондације или задруге.
 • доспјеле а неизмирене обавезе Подносиоца пријаве према Фондацији

Разлози за искључење (у вези с процјеном прихватљивости набавке):

 • половна механизација, опрема и/или алати
 • појединачни износ једне јединице набавке мањи од 500 евра
 • укупан износ тражених Бесповратних средстава мањи од 2.500 евра, или већи од 25.000 евра
 • цијена у понуди приложеној уз пријаву која није у складу с реалним Тржишним условима
 • понуђач који није регистрован за дјелатност трговине машинама које су предмет набавке
 • понуђач који се не може сматрати независним у односу на подносиоца пријаве
 • набавка механизације, опреме и/или алата чије је кориштење планирано изван Републике Српске и Брчко дистрикта
 • инвестиција која се квалификује као грађевинарство
 • отплата дуга
 • царински трошкови који нису у вези с набавком према овом Јавном позиву
 • за трошкове поврата пореза на додату вриједност (ако је Подносилац пријаве обвезник ПДВ-а) и других пореза
 • за залихе за покривање обртних средстава
 • за куповину било којег превозног средства (теретно возило и путнички аутомобил)
 • набавка за коју су трошкови или је дио трошкова покривен прије датума подношења Пријаве на Јавни позив
 • набавка која представља значајан ризик с еколошке или социјалне тачке гледишта или у случају да предложена набавка није у складу с циљевима позива или с прихватљивим активностима.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545