Шта је IPA III и које су јој главне карактеристике?

IPA III Програмски оквир (инструмент), насљедник IPA I и IPA II,  је свеобухватни стратешки документ Европске комисије за кориштење претприступних средстава за вишегодишњи финансијски оквир 2021-2027, а усмјерен је на припрему земаља кандидаткиња и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, те права и обавезе које су у вези с тим. Документ предвиђа 5 тематских цијелина […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Шта су грантови?

Грантови су бесповратна подршка која се додјељује лицу или организацији ради спровођења унапријед дефинисаних активности и достизања ширих друштвено-економских и развојних циљева. Сви међусобни односи, права и обавезе поводом коришћења бесповратних – грант средстава уређују се споразумом или уговором између корисника и даваоца гранта. Најчешће обухватају додјелу финасијских средства, опреме и робе, пружање консултантских и […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Шта је пројекат?

Пројекат се најчешће дефинише као предузимање низа међусобно повезаних активности ради постизања јасно одређених циљева унутар датог временског рока са одређеним људским ресурсима, те финансијским и другим материјалним средствима. У основи пројекта налазе се активности које су намјенски планиране, циљеви који се тичу постизања конкретних резултата, временски период који је тачно дефинисан и одређен те буџет, односно предвиђени финансијски оквир […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Шта је укупна вриједност пројекта?

Вриједност пројекта представља новчани израз активности потребних за његову реализацију. Обухвата тражена бесповратна средства, износ суфинансирања апликанта те средства обезбјеђена из осталих извора (партнери на пројекту, крајњи корисници пројектних резултата и сл.). Имајући у виду да донатори, углавном, захтијевају и властито суфинансирање пројектних активности (одређени проценат) утврђивање укупне прихватљиве вриједности пројекта важно је за правилан […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Шта је властито суфинансирање пројекта?

Властито суфинансирање пројекта представља властито учешће апликанта и партнера у финансирању пројектних активности. Обично се изражава као одређени проценат од укупног износа прихватљивих трошкова (нпр. 15% је властито суфинансирање подносиоица пријаве и партнера, док је 85% финансирање кроз пројекат). Суфинансирање које осигурава подносилац пријаве и партнери мора бити новчано те се учешћа неке друге врсте […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Шта је IPA?

Инструмент предприступне помоћи (IPA) представља средство Европске уније за пружање помоћи државама корисницама у њиховом постепеном усклађивању са стандардима и политикама ЕУ. Обухвата свеобухватну подршку процесу европских итеграција и то кроз финансијску, техничку и експертску подршку реформама. Наиме, како би подржала државе потенцијалне кандидате и кандидате за приступање, Европска унија је 2006. године све дотадашње […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Шта су ЕУ фондови?

Европска комисија (ЕК) као извршно тијело Европске Уније издваја средства из буџета Уније за развојну помоћ земљама ван њених граница. Додјела бесповратних средстава се надовезује на основне постулате и политику Уније. Како се приоритети ЕУ политике мијењају, тако се мијењају и приоритетне области на које се односи њена развојна помоћ. Приоритети се усаглашавају на вишегодишњем […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Дефинисање пројектне идеје за грант

Рјешење одређеног проблема захтијева дефинисање пројекта који треба дати одговор на који начин, којим средствима и у којем временском оквиру ће се отклонити проблем на ефикасан и задвољавајући начин. Пројектна идеја је прва фаза у том процесу.   Шта је пројектна идеја? Пројектна идеја је прва фаза у припреми пројекта за аплицирање на расположивa грант […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Како аплицирати на грантове?

Процес аплицирања на грантове састоји се од укупно осам корака, које ћемо детаљније појаснити у наставку.   КОРАК 1: Детаљна анализа проблема и потреба Да би се дефинисала пројектна идеја апликант мора поћи од детаљне анализе проблема и потреба које жели ријешити пројектом, узети у обзир општу развојну политику и приоритете (у зависности од тематике […]

ДетаљнијеMore Tag

 

Ко су прихватљиви апликанти?

Прихватљивим апликантима сматрају се лица/субјекти који испуњавају критеријуме прихватљивости дефинисане јавним позивом. Правила јавног позива дефинишу прихватљиве подносиоце пријава, активности и трошкове, те основне критеријуме и захтјеве које поднесене пријаве морају задовољавати како би биле узете у обзир за подршку. Пажљивим увидом у јавни позив, а посебно детаљним проучавањем смјерница за подносиоце пријава, лице/субјект може […]

ДетаљнијеMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545