Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2023. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија.

Укупан износ средстава по јавном позиву износи 14.500.000,00 КМ.

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати:

1. набавку савремених технологија и опреме, која се односи на увођење нове или значајно побољшање постојеће технологије или набавку нове или коришћене опреме која није старија од осам година или

2. развој и иновацију која подразумијева развој нових или значајно побољшање постојећих производа, материјала и производних процеса. Подстицаји се одобравају за суфинансирање дијела оправданих улагања, која привредни субјект има на реализацији пројекта.

Привредни субјект на јавни позив може пријавити пројекат који је започео у току 2023. године и окончава се најкасније до 30. јуна 2024. године. Према степену реализације пројекат може бити:

  • пројекат у току реализације, који подразумијева да су пројектне активности почеле, али нису завршене до дана подношења пријаве на јавни позив и
  • нови пројекат, који подразумијева да пројектне активности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни позив.

|
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години
Донатор:Влада Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Саобраћај
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати: 1. набавку савремених технологија и опреме или 2. развој и иновацију пројеката
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:50.000 КМ
Максимални износ гранта:390.000 КМ
Почетак пријаве:17.08.2023.
Крајњи рок за пријаву:17.09.2023.
Период имплементације:У складу са Уговором о додјели подстицаја
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Привредни субјект на јавни позив може доставити само један пројекат, с тим да сваку страну пројекта обавезно потписује и печатом овјерава лице овлашћено за заступање привредног субјекта.

Услови за учешће
Право учешћа на јавном позиву има привредни субјект који испуњава сљедеће услове:
1) да има сједиште на територији Републике Српске,
2) да је претежна (основна) дјелатност привредног субјекта из сљедећих области:
13 – производња текстила,
14 – производња одјећe,
15 – производња коже и производа од коже,
16 – прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, а односи се искључиво на привредне субјекте             који  су произвођачи финалних и полуфиналних производа од дрвета,
17 – производња папира и производа од папира,
18 – штампање и умножавање снимљених записа,
20 – производња хемикалија и хемијских производа,
21 – производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата,
22 – производња производа од гуме и пластичних маса,
23 – производња осталих производа од неметалних минерала,
24 – производња базних метала,
25 – производња готових металних производа, осим машина и опреме,
26 – производња рачунара, електронских и оптичких производа,
27 – производња електричне опреме,
28 – производња и инсталација машина и опреме,
29 – производња моторних возила, приколица и полуприколица,
30 – производња осталих саобраћајних средстава,
31 – производња намјештаја,
32 – остала прерађивачка индустрија,
33 – поправка инсталација машина и опремa
3) да поднесе пријаву на јавни позив за додјелу подстицаја,
4) да достави пројекат који је израђен у складу са чл. од 5. до 10. Уредбе, који садржи све обавезне елементе наведене у Оквирној методологији израде пројекта и да је његова минимална вриједност 50.000,00 КМ,
5) да достави испуњен, потписан и печатом овјерен образац за процјену еколошког и социјалног ризика,
6) да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза, по основу директних и индиректних пореза на дан расписивања јавног позива,
7) да није поднесен приједлог за отварање поступка реструктурирања или стечајног или ликвидационог поступка,
8) да пројекат са којим учествује у поступку додјеле подстицаја није већ подржан из буџета Републике Српске и јединице локалне самоуправе,
9) да укупан износ подстицаја који је привредни субјект примио од давалаца државне помоћи у текућој и двије претходне фискалне године не прелази износ од
390.000,00 КМ.
10) да није у току судски поступак за поврат додјељених подстицајних средстава из претходних година,
11) да нема забрану за коришћење подстицајних средстава у складу са Законом и Уредбом,
12) да запошљава најмање пет радника на дан расписивања јавног позива,
13) да је регистрован најкасније до краја календарске године која претходи години расписивања јавног позива,
14) да претежна дјелатност привредног субјекта или активности које се реализују у пројекту нису обухваћене Прилогом 1 Уредбе – Листа дјелатности и активности које не могу да се финансирају.

Привредни субјект, који је био корисник подстицаја у претходним годинама, обавезан је да до 30. јуна 2023. године у потпуности реализује пројектне активности из пројеката по основу којих је остварио право на подстицај у претходним годинама и да Министарству привреде и предузетништва Републике Српске достави извјештај са доказима о реализацији пројектних активности.

Јавни позив објављује се у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Додатне информације могу се добити на телефон: 051/338-376 или e-mail: јavni.poziv@mpp.vladars.net.

Пријаве на јавни позив са потребном документацијом слати путем поште на адресу:

Министарство привреде и предузетништва,

Трг Републике Српске бр. 1,

78 000 Бања Лука,

са назнаком: „Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања – НЕ ОТВАРАТИ“.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545