Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2023. godinu na poziciji 415200 – Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.

Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 14.500.000,00 KM.

Pravo na podsticaj ostvaruje se na osnovu projekta privrednog subjekta, koji za predmet može imati:

1. nabavku savremenih tehnologija i opreme, koja se odnosi na uvođenje nove ili značajno poboljšanje postojeće tehnologije ili nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od osam godina ili

2. razvoj i inovaciju koja podrazumijeva razvoj novih ili značajno poboljšanje postojećih proizvoda, materijala i proizvodnih procesa. Podsticaji se odobravaju za sufinansiranje dijela opravdanih ulaganja, koja privredni subjekt ima na realizaciji projekta.

Privredni subjekt na javni poziv može prijaviti projekat koji je započeo u toku 2023. godine i okončava se najkasnije do 30. juna 2024. godine. Prema stepenu realizacije projekat može biti:

  • projekat u toku realizacije, koji podrazumijeva da su projektne aktivnosti počele, ali nisu završene do dana podnošenja prijave na javni poziv i
  • novi projekat, koji podrazumijeva da projektne aktivnosti nisu počele do dana podnošenja prijave na javni poziv.

|
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2023. godini
Donator:Vlada Republike Srpske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda, Saobraćaj
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Pravo na podsticaj ostvaruje se na osnovu projekta privrednog subjekta, koji za predmet može imati: 1. nabavku savremenih tehnologija i opreme ili 2. razvoj i inovaciju projekata
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:50.000 KM
Maksimalni iznos granta:390.000 KM
Početak prijave:17.08.2023.
Krajnji rok za prijavu:17.09.2023.
Period implementacije:U skladu sa Ugovorom o dodjeli podsticaja
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuje i pečatom ovjerava lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta.

Uslovi za učešće
Pravo učešća na javnom pozivu ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uslove:
1) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
2) da je pretežna (osnovna) djelatnost privrednog subjekta iz sljedećih oblasti:
13 – proizvodnja tekstila,
14 – proizvodnja odjeće,
15 – proizvodnja kože i proizvoda od kože,
16 – prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, a odnosi se isključivo na privredne subjekte             koji  su proizvođači finalnih i polufinalnih proizvoda od drveta,
17 – proizvodnja papira i proizvoda od papira,
18 – štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa,
20 – proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda,
21 – proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata,
22 – proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,
23 – proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala,
24 – proizvodnja baznih metala,
25 – proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme,
26 – proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda,
27 – proizvodnja električne opreme,
28 – proizvodnja i instalacija mašina i opreme,
29 – proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,
30 – proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava,
31 – proizvodnja namještaja,
32 – ostala prerađivačka industrija,
33 – popravka instalacija mašina i oprema
3) da podnese prijavu na javni poziv za dodjelu podsticaja,
4) da dostavi projekat koji je izrađen u skladu sa čl. od 5. do 10. Uredbe, koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta i da je njegova minimalna vrijednost 50.000,00 KM,
5) da dostavi ispunjen, potpisan i pečatom ovjeren obrazac za procjenu ekološkog i socijalnog rizika,
6) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza na dan raspisivanja javnog poziva,
7) da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,
8) da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
9) da ukupan iznos podsticaja koji je privredni subjekt primio od davalaca državne pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od
390.000,00 KM.
10) da nije u toku sudski postupak za povrat dodjeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,
11) da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Zakonom i Uredbom,
12) da zapošljava najmanje pet radnika na dan raspisivanja javnog poziva,
13) da je registrovan najkasnije do kraja kalendarske godine koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva,
14) da pretežna djelatnost privrednog subjekta ili aktivnosti koje se realizuju u projektu nisu obuhvaćene Prilogom 1 Uredbe – Lista djelatnosti i aktivnosti koje ne mogu da se finansiraju.

Privredni subjekt, koji je bio korisnik podsticaja u prethodnim godinama, obavezan je da do 30. juna 2023. godine u potpunosti realizuje projektne aktivnosti iz projekata po osnovu kojih je ostvario pravo na podsticaj u prethodnim godinama i da Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske dostavi izvještaj sa dokazima o realizaciji projektnih aktivnosti.

Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/338-376 ili e-mail: javni.poziv@mpp.vladars.net.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:

Ministarstvo privrede i preduzetništva,

Trg Republike Srpske br. 1,

78 000 Banja Luka,

sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja – NE OTVARATI“.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545