Јавни позив за дигиталну трансформацију предузећа у сектору пољопривреде

Пројекат EU4BusinessRecovery објављује Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама намијењених дигиталној трансформацији предузећа у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини.

На овај  јавни позив, вриједан 3,1 милион КМ, могу се пријавити микро, мала и средња предузећа која се активно баве узгојем и/или прерадом воћа, укључујући садни материјал, виноградарство и маслине, те узгојем и/или прерадом поврћа, млијека, меса, јаја, рибе, житарица, гљива, зачинског биља, љекобиља и/или меда.

Прихватљиве инвестиције и трошкови се односе на набавку опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера за контролу, праћење, управљање и надзор производних процеса, професионалних и консултантских услуга те осталих роба наведених у Смјерницама за подносиоце пријава

Учешће у програму техничке помоћи не подразумијева аутоматски и обавезу финанцирања. Само они подносиоци пријаве који након достављања пуног пројектног приједлога буду позитивно оцијењени од стране комисије, могу бити финансирани кроз овај јавни позив.

Будући корисници ће имати могућност да изаберу између два начина исплате одобрених средстава и то:

  • авансна исплата и
  • рефундирање трошкова.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално. Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир.

, | , ,
 
 
Назив пројекта:EU4BusinessRecovery - Јавни позив инвестицијама у сврху унапређења пословања путем дигиталне трансформације пословних субјеката у сектору пољопривреде
Донатор:Европска унија и Савезна Република Њемачка
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда, Риболов
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Унапређење пословања пословних субјеката у сектору пољопривреде путем инвестиција у знања, алате и технологије који доприносе дигиталној трансформацији њиховог пословања
Суфинансирање:Минимално 15% од укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције (искључиво у новцу)
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:10.000,00 КМ (без ПДВ-a)
Максимални износ гранта:200.000,00 КМ (без ПДВ-a)
Почетак пријаве:08.07.2022.
Крајњи рок за пријаву:29.08.2022.
Период имплементације: 6 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти, предузетници, задруге и предузећа у складу са важећом класификацијом у БиХ, а како слиједи:

• микро, мала и средња предузећа која су регистрована најкасније годину дана од објаве овог Јавног позива и баве се примарном пољопривредном производњом или прерадом пољопривредних производа и сировина, и у 2021. години нису остварили приход већи од 50 милиона КМ заједно са повезаним лицима (укупни приход представља једноставни збир прихода подносиоца пријаве који не могу бити већи од 10.000.000 КМ и повезаних лица чији приходи не могу бити већи од 40.000.000 КМ – подаци се узимају из појединачних финанцијских извјештаја, а не из консолидованих извјештаја)
• која у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Поред наведеног, подносиоци пријава морају испуњавати и сљедеће опште критерије прихватљивости:
• имају сједиште на подручју БиХ,
• позитивно су пословали у 2021. години,
• немају доспјелих, а неизмирених обавеза по основу пореза (директни и индиректни порези) и других давања, укључујући и оне према запосленим, пореза на добит и осталих доспјелих, а неизмирених обавеза,
• нису у поступку предстечајне нагодбе или ликвидације,
• нису осуђивани за казнено дјело везано за своје пословање на темељу правоснажне пресуде,
• власник и/или одговорно лице подносиоца пријаве не обнаша јавну функцију,
• који предложеним пројектом на јасан начин доприносе дигиталној трансформацији.

Неприхватљиве инвестиције и трошкови се не могу финансирати кроз овај јавни позив нити кроз сопствена средства подносиоца пријаве, и они су:

• набавка софтвера или хардвера који није дио пројекта;
• израда софтвера од стране запосленика фирме;
• хостинг и домена дужи од 1 године;
• трошкови израде принтаних промотивних материјала;
• куповина опреме везане за основну дјелатност подносиоца пријаве, која не доприноси дигиталној трансформацији и која није директно везана за реализацију предложеног пројекта;
• интерна обука од стране запосленика фирме;
• савјетодавне услуге повезане с редовним пословним активностима, које не доприносе дигиталној трансформацији;
• уговори о дјелу са физичким особама;
• трошкови припреме пројекта настали прије објаве позива;
• остале савјетодавне услуге настале изван прихватљивог периода.

Остали неприхватљиви трошкови:

• Набавка опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера те осталих роба (дјелимична или потпуна), као и изградња објеката, извршена на основу донација и поклона или подршке у оквиру међународних пројеката, донација, односно из бесповратних средства било којег нивоа власти у БиХ;
• Набавка кориштене опреме;
• Поправка постојеће опреме;
• Куповина пољопривредног и грађевинског земљишта и већ постојећих зграда и објеката;
• Изградња, куповина, обнова, реконструкција и модернизација објеката;
• IT, комуникацијска и остала опрема за редовно пословање које није повезано са сврхом пројекта;
• Међународна путовања;
• Набавка сировина и полупроизвода;
• Набавка возила свих категорија;
• Амортизација дуготрајне имовине;
• Порези укључујући ПДВ, царинске, увозне дажбине и остале накнаде држави те услуге шпедиције;
• Банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
• Трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и накнада;
• Трошкови плата и накнада за запослене или трошкови властитог рада;
• Казне, финансијски пенали и судски трошкови;
• Трошкови изнајмљивања земљишта, опреме, машина или простора;
• Трошкови калибрирања/баждарења мјерних уређаја;
• Трошкови анализа (нпр. остатака пестицида у плоду, физичко-хемијске, микробиолошке, остатака метала, нутритивних вриједности, итд.),
• Плаћање у натури и компензација која није проведена преко пословног рачуна;
• Набавка извршена путем лизинга;
• Остале инвестиције и трошкови неспоменути као прихватљиви.

Концепте пројекта са потребном документацијом потребно је доставити искључиво путем online платформе https://javnipoziv.undp.ba.

Инструкције за кориштење online платформе можете пронаћи на: https://javnipoziv.undp.ba.

Како се пријавити на јавни позив?

  • Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве
  • Припремите пратећу документација за пријаву на јавни позив

Прилог 1: Образац концепт пројекта
Прилог 2: УН глобални принципи

Уколико предложени концепти пројеката буду одабрани кроз први корак евалуације, подносилац пријаве се обавезује да ће учествовати у програму техничке помоћи, гдје ће заједно са тимом експерата у области дигитализације ангажованих од стране Пројекта а на основу достављених концепата, унаприједити достављене приједлоге те припремити свеобухватне пројекте који ће допринијети постизању циљева јавног позива и очекиваних резултата

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити на e-mail адресу: eu4businessrecovery@undp.onmicrosoft.com у периоду од 14.07.2022. до 04.08.2022. године. На све упите који стигну прије и послије наведеног рока неће се одговарати.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545