Šta je IPA III i koje su joj glavne karakteristike?

IPA III Programski okvir (instrument), nasljednik IPA I i IPA II,  je sveobuhvatni strateški dokument Evropske komisije za korištenje pretpristupnih sredstava za višegodišnji finansijski okvir 2021-2027, a usmjeren je na pripremu zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, te prava i obaveze koje su u vezi s tim. Dokument predviđa 5 tematskih cijelina […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta su grantovi?

Grantovi su bespovratna podrška koja se dodjeljuje licu ili organizaciji radi sprovođenja unaprijed definisanih aktivnosti i dostizanja širih društveno-ekonomskih i razvojnih ciljeva. Svi međusobni odnosi, prava i obaveze povodom korišćenja bespovratnih – grant sredstava uređuju se sporazumom ili ugovorom između korisnika i davaoca granta. Najčešće obuhvataju dodjelu finasijskih sredstva, opreme i robe, pružanje konsultantskih i […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je projekat?

Projekat se najčešće definiše kao preduzimanje niza međusobno povezanih aktivnosti radi postizanja jasno određenih ciljeva unutar datog vremenskog roka sa određenim ljudskim resursima, te finansijskim i drugim materijalnim sredstvima. U osnovi projekta nalaze se aktivnosti koje su namjenski planirane, ciljevi koji se tiču postizanja konkretnih rezultata, vremenski period koji je tačno definisan i određen te budžet, odnosno predviđeni finansijski okvir […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je ukupna vrijednost projekta?

Vrijednost projekta predstavlja novčani izraz aktivnosti potrebnih za njegovu realizaciju. Obuhvata tražena bespovratna sredstva, iznos sufinansiranja aplikanta te sredstva obezbjeđena iz ostalih izvora (partneri na projektu, krajnji korisnici projektnih rezultata i sl.). Imajući u vidu da donatori, uglavnom, zahtijevaju i vlastito sufinansiranje projektnih aktivnosti (određeni procenat) utvrđivanje ukupne prihvatljive vrijednosti projekta važno je za pravilan […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je vlastito sufinansiranje projekta?

Vlastito sufinansiranje projekta predstavlja vlastito učešće aplikanta i partnera u finansiranju projektnih aktivnosti. Obično se izražava kao određeni procenat od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (npr. 15% je vlastito sufinansiranje podnosioica prijave i partnera, dok je 85% finansiranje kroz projekat). Sufinansiranje koje osigurava podnosilac prijave i partneri mora biti novčano te se učešća neke druge vrste […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je IPA?

Instrument predpristupne pomoći (IPA) predstavlja sredstvo Evropske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u njihovom postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU. Obuhvata sveobuhvatnu podršku procesu evropskih itegracija i to kroz finansijsku, tehničku i ekspertsku podršku reformama. Naime, kako bi podržala države potencijalne kandidate i kandidate za pristupanje, Evropska unija je 2006. godine sve dotadašnje […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta su EU fondovi?

Evropska komisija (EK) kao izvršno tijelo Evropske Unije izdvaja sredstva iz budžeta Unije za razvojnu pomoć zemljama van njenih granica. Dodjela bespovratnih sredstava se nadovezuje na osnovne postulate i politiku Unije. Kako se prioriteti EU politike mijenjaju, tako se mijenjaju i prioritetne oblasti na koje se odnosi njena razvojna pomoć. Prioriteti se usaglašavaju na višegodišnjem […]

DetaljnijeMore Tag

 

Kako aplicirati na grantove?

Proces apliciranja na grantove sastoji se od ukupno osam koraka, koje ćemo detaljnije pojasniti u nastavku.   KORAK 1: Detaljna analiza problema i potreba Da bi se definisala projektna ideja aplikant mora poći od detaljne analize problema i potreba koje želi riješiti projektom, uzeti u obzir opštu razvojnu politiku i prioritete (u zavisnosti od tematike […]

DetaljnijeMore Tag

 

Ko su prihvatljivi aplikanti?

Prihvatljivim aplikantima smatraju se lica/subjekti koji ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti definisane javnim pozivom. Pravila javnog poziva definišu prihvatljive podnosioce prijava, aktivnosti i troškove, te osnovne kriterijume i zahtjeve koje podnesene prijave moraju zadovoljavati kako bi bile uzete u obzir za podršku. Pažljivim uvidom u javni poziv, a posebno detaljnim proučavanjem smjernica za podnosioce prijava, lice/subjekt može […]

DetaljnijeMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545