Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) расписује Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).

Да би пројекат био прихватљив за финансирање исти мора бити идентификовани као локални развојни приоритети, а његова реализација предвиђена стратегијом развоја, односно стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, доприносећи достизању глобалних циљева одрживог развоја, односити на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе,
  2. Повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору

Апликанти који имају право на подршку Финaнсиjскoг мeхaнизмa су:

  • jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у Републици Српској,
  • jaвнa прeдузeћa и
  • јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Партнери на реализацији пројектних приједлога могу бити друге јединице локалне самоуправе, органи републичке управе, предузетници, привредна друштва, јавне установе, установе, локалне развојне агенције, удружења грађана и фондације, уз услов да је јединица локалне самоуправе, јавно предузеће или јавна установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе носилац имплементације пројекта. Јeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, јавна предузећа и институције чији су оснивачи јединице локалне самоуправе искључиво су нoсиoци имплeмeнтaциje прojeктa, дoк сви други субjeкти кojи учeствуjу у имплeмeнтaциjи имају статус партнера.

Приликом подношења пројектних приједлога, апликанти се морају користити прописаним обрасцем пројектног приједлога и припадајућим прилозима (Апликациони пакет), док се евалуација и одабир пројеката за финансирање врши према критеријумима и процедурама које су утврђенe Методолошким смјерницама.

Додатне информације везано за Јавни позив и појашњења Методолошких смјерница могу се добити слањем упита на e-mail: lokalni.projekti@irbrs.org, најкасније седам (7) дана прије истека рока за подношење пројектних приједлога.

, | ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив ЈЛС у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2021/2022
Донатор:Влада Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Јавне установе и предузећа, Јединице локалне самоуправе
Подручје дјелатности:Пољопривреда Јавне услуге
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у ЈЛС и повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору Републике Српске
Суфинансирање:Минимално 25% од укупне вриједности (буџета) пројекта
Партнерство:
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:100.000,00 КМ
Почетак пријаве:18.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:30.11.2022.
Период имплементације:12 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

У склопу Јавног позива, са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два (2) пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране прихватљивог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну, и то боље рангирану пројектну апликацију. Супротно претходном захтјеву, пријаве које су поднесене са подручја једне јединице локалне самоуправе у оквиру исте области финансирања, не узимају се у разматрање за додјелу средстава те ће бити враћене њиховим подносиоцима.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545