Јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства

Министарство енергетике и рударства Републике Српске објавило је Јавни позив за додјелу подстицаја у 2022. години ради испуњења циљева који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности Министарства.

Укупан износ средстава подстицаја по овом јавном позиву износи 2.000.000,00 КМ.

Додијељена средства подстицаја представљају државну помоћ мале вриједности која се може додијелити једном привредном друштву и која не може прећи износ од 390.000,00 КМ (рачунајући период од три фискалне године-текућа и двије претходне).

Јавни позив намијењен је привредним друштвима са сједиштем у Републици Српској која обављају дјелатност у подручју вађења руда и камена, прерађивачке индустрије и производње и снабдијевања електричном енергијом и гасом. 

Привредно друштво може поднијети једну пријаву на јавни позив.

Право учешћа на јавном позиву има привредно друштво ако испуњава сљедеће услове:

 • да је основано у форми привредног друштва,
 • да има регистровано сједиште на територији Републике Српске,
 • да се претежна дјелатност привредног друштва  односи на вађење руде и камена, прерађивачку индустрију и производњу и снабдијевање електричном енергијом и гасом,  
 • да је израдио пројекат који садржи сљедеће елементе: податке о привредном друштву, пословно окружење – SWOT/PEST анализа, инвестицијске фазе пројекта, пројектну визију, мисију и циљеве, основне финансијске податке – тип улагања, извори средстава, калкулацију трошкова реализације и друге елементе, према потреби).*
 • да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (директни и индиректни порези), односно да има закључен споразум са надлежним пореским институцијама о репрограмираном или одложеном плаћању обавеза,
 • да против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације,
 • да пројекат који привредно друштво подноси на овај јавни позив није већ подржан из буџета Републике Српске,
 • да није у току судски поступак за поврат подстицаја додијељеног у претходном периоду,
 • да нема дуговања за неисплаћене бруто плате према својим радницима,
 • да има најмање једно запослено лице, на дан објављивања јавног позива.

*Подстицајем се могу подржати и пројекти који су започети прије расписивања јавног позива, али само за будуће пројектне активности које ће се окончати у року од годину дана од дана стављања на располагање подстицајних средстава.

|
 
 
Назив пројекта:Додјела подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства у 2022. години
Донатор:Влада Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производња базирана на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности Министарства енергетике и рударства Републике Српске
Суфинансирање:Не
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:390.000 КМ
Почетак пријаве:11.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:21.10.2022.
Период имплементације:12 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Подстицаји се додјељују за пројекте са намјеном за:

 • улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства) и
 • улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди управљања безбједношћу информација, систем контролинга или обиљежавања производа са „CE“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна односно редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства).

Подстицаји се НЕ додјељују за пројекте са намјеном:

 • помоћ која се додјељује привредним субјектима који послују у секторима рибарства и аквакултуре,
 • помоћ која се додјељује привредним субјектима који послују у сектору пољопривреде,
 • помоћ за дјелатности за подстицање извоза, односно помоћ која је директно повезана са извезеним количинама, успостављањем и функционисањем дистрибутивне мреже или са другим текућим трошковима повезаним са извозним активностима,
 • помоћ којом се условљава употреба домаћих производа у односу на увозне производе,
 • помоћ за набавку возила за друмски превоз робе привредним субјектима који обављају дјелатност друмског превоза робе за закуп или накнаду.

Приликом утврђивања вриједности пројекта НЕ признају се трошкови:

 • настали прије датума подношења пријаве на јавни позив,
 • набавке материјалних или нематеријалних средстава од привредног друштва које у основном капиталу подносиоца пријаве на јавни позив за подстицај има учешће једнако или веће од 25%,
 • набавке материјалних или нематеријалних средстава од повезаних лица,
 • пореза на додатну вриједност, као и осталих пореза, такси, накнада, царина или курсних разлика утврђених посебним прописима,
 • закупа материјалних или нематеријалних средстава или изнајмљивања возила и
 • плата запослених.

Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја врши оцјењивање и бодовање пријава привредних друштава на основу сљедећих критеријума:

     1) врста пројектне намјене (до 10 бодова), и то:

 1. за набавку нових материјалних и нематеријалних средстава  обухваћених јавним позивом- 10 бодова,
 2. за рабљена материјална средства- 7 бодова,

    2) значај пројекта за остваривање циљева овог јавног позива (до 10 бодова), и то:

 1. мали значај- 4 бода,
 2. средњи значај- 6 бодова,
 3. посебан значај- 8 бодова,
 4. велики значај- 10 бодова,

    3) остварени извоз у години прије године расписивања јавног позива (до 10 бодова), и то:

 1. извоз мањи или једнак 1.000.000 КМ- 4 бода,
 2. извоз преко 1.000.000 КМ до 5.000.000 КМ- 6 бодова,
 3. извоз преко 5.000.000 КМ до 10.000.000 КМ- 8 бодова,
 4. извоз већи од 10.000.000 КМ- 10 бодова,

    4) промјена броја запослених радника – међусобни однос укупног броја радника на дан расписивања јавног позива у односу на број радника на посљедњи дан године која претходи години у којој се расписује јавни позив (до 10 бодова) и то:

 1. није било промјене броја радника- 4 бода,
 2. повећање до 5 нових радника- 6 бодова,
 3. повећање од 5 до 10 нових радника- 8 бодова,
 4. повећање преко 10 нових радника- 10 бодова,

     5) ниво развијености јединице локалне самоуправе на чијој територији се реализује пројекат (до 8 бодова), и то:

 1. за развијене јединице локалне самоуправе- 5 бодова,
 2. за средње развијене јединице локалне самоуправе- 6 бодова,
 3. за неразвијене јединице локалне самоуправе- 7 бодова,
 4. за изразито неразвијене јединице локалне самоуправе- 8 бодова.

Максималан број бодова које привредно друштво може остварити по основу ових критеријума износи 48 бодова.

Привредном друштву се, без обзира на износ остварених бодова, не може одобрити износ подстицаја који је већи од признате вриједности његовог пројекта.

Пријаве на јавни позив, на прописаном обрасцу, са потребном документацијом, могу се, најкасније са даном 21.10.2022. године, предати на протокол Министарства или послати путем поште на адресу:

Влада Републике Српске, Министарство енергетике и рударства, Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА У 2022. ГОДИНИ – КОМИСИЈА – НЕ ОТВАРАТИ“

Сви тражени обрасци (образац пријаве на јавни позив, образац методологије израде пројекта, образац изјаве о вриједности оствареног извоза преко посредника и образац изјаве о укупном износу подстицаја који је од давалаца државне помоћи примљен у текућој и двије претходне фискалне године) могу се преузети на интернет страници Министарства у секцији „Јавни позиви и набавке“, на линку https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx.

Додатне информације се могу добити на бројеве телефона: 051/338-918 и 051/339-581; или на e/mail адресе: r.sotra@mier.vladars.net и mier@mier.vladars.net

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545