Javni poziv za dodjelu podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske objavilo je Javni poziv za dodjelu podsticaja u 2022. godini radi ispunjenja ciljeva koji se odnose na unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja, unapređenje konkurentnosti, povećanje broja zaposlenih radnika, stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda, proizvodnji baziranoj na inovacijama, uvođenje ili unapređenje sistema kvaliteta proizvodnje i proizvoda i unapređenje drugih opštih elemenata poslovanja privrednih društava iz resorne nadležnosti Ministarstva.

Ukupan iznos sredstava podsticaja po ovom javnom pozivu iznosi 2.000.000,00 KM.

Dodijeljena sredstva podsticaja predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom privrednom društvu i koja ne može preći iznos od 390.000,00 KM (računajući period od tri fiskalne godine-tekuća i dvije prethodne).

Javni poziv namijenjen je privrednim društvima sa sjedištem u Republici Srpskoj koja obavljaju djelatnost u području vađenja ruda i kamena, prerađivačke industrije i proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i gasom. 

Privredno društvo može podnijeti jednu prijavu na javni poziv.

Pravo učešća na javnom pozivu ima privredno društvo ako ispunjava sljedeće uslove:

 • da je osnovano u formi privrednog društva,
 • da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske,
 • da se pretežna djelatnost privrednog društva  odnosi na vađenje rude i kamena, prerađivačku industriju i proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom i gasom,  
 • da je izradio projekat koji sadrži sljedeće elemente: podatke o privrednom društvu, poslovno okruženje – SWOT/PEST analiza, investicijske faze projekta, projektnu viziju, misiju i ciljeve, osnovne finansijske podatke – tip ulaganja, izvori sredstava, kalkulaciju troškova realizacije i druge elemente, prema potrebi).*
 • da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza (direktni i indirektni porezi), odnosno da ima zaključen sporazum sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom ili odloženom plaćanju obaveza,
 • da protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
 • da projekat koji privredno društvo podnosi na ovaj javni poziv nije već podržan iz budžeta Republike Srpske,
 • da nije u toku sudski postupak za povrat podsticaja dodijeljenog u prethodnom periodu,
 • da nema dugovanja za neisplaćene bruto plate prema svojim radnicima,
 • da ima najmanje jedno zaposleno lice, na dan objavljivanja javnog poziva.

*Podsticajem se mogu podržati i projekti koji su započeti prije raspisivanja javnog poziva, ali samo za buduće projektne aktivnosti koje će se okončati u roku od godinu dana od dana stavljanja na raspolaganje podsticajnih sredstava.

|
 
 
Naziv projekta:Dodjela podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva u 2022. godini
Donator:Vlada Republike Srpske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja, unapređenje konkurentnosti, povećanje broja zaposlenih radnika, stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda, proizvodnja bazirana na inovacijama, uvođenje ili unapređenje sistema kvaliteta proizvodnje i proizvoda i unapređenje drugih opštih elemenata poslovanja privrednih društava iz resorne nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske
Sufinansiranje:Ne
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:390.000 KM
Početak prijave:11.10.2022.
Krajnji rok za prijavu:21.10.2022.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Podsticaji se dodjeljuju za projekte sa namjenom za:

 • ulaganje u materijalna sredstva (zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine ili opremu ili druga slična materijalna sredstva) i
 • ulaganje u nematerijalna sredstva (poslovni softverski paketi, patenti, licence, certifikovanje, akreditovanje, standardi upravljanja kvalitetom ili standardi upravljanja bezbjednošću informacija, sistem kontrolinga ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti ili izrada industrijskog dizajna odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže ili druga slična nematerijalna sredstva).

Podsticaji se NE dodjeljuju za projekte sa namjenom:

 • pomoć koja se dodjeljuje privrednim subjektima koji posluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
 • pomoć koja se dodjeljuje privrednim subjektima koji posluju u sektoru poljoprivrede,
 • pomoć za djelatnosti za podsticanje izvoza, odnosno pomoć koja je direktno povezana sa izvezenim količinama, uspostavljanjem i funkcionisanjem distributivne mreže ili sa drugim tekućim troškovima povezanim sa izvoznim aktivnostima,
 • pomoć kojom se uslovljava upotreba domaćih proizvoda u odnosu na uvozne proizvode,
 • pomoć za nabavku vozila za drumski prevoz robe privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost drumskog prevoza robe za zakup ili naknadu.

Prilikom utvrđivanja vrijednosti projekta NE priznaju se troškovi:

 • nastali prije datuma podnošenja prijave na javni poziv,
 • nabavke materijalnih ili nematerijalnih sredstava od privrednog društva koje u osnovnom kapitalu podnosioca prijave na javni poziv za podsticaj ima učešće jednako ili veće od 25%,
 • nabavke materijalnih ili nematerijalnih sredstava od povezanih lica,
 • poreza na dodatnu vrijednost, kao i ostalih poreza, taksi, naknada, carina ili kursnih razlika utvrđenih posebnim propisima,
 • zakupa materijalnih ili nematerijalnih sredstava ili iznajmljivanja vozila i
 • plata zaposlenih.

Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja vrši ocjenjivanje i bodovanje prijava privrednih društava na osnovu sljedećih kriterijuma:

     1) vrsta projektne namjene (do 10 bodova), i to:

 1. za nabavku novih materijalnih i nematerijalnih sredstava  obuhvaćenih javnim pozivom- 10 bodova,
 2. za rabljena materijalna sredstva- 7 bodova,

    2) značaj projekta za ostvarivanje ciljeva ovog javnog poziva (do 10 bodova), i to:

 1. mali značaj- 4 boda,
 2. srednji značaj- 6 bodova,
 3. poseban značaj- 8 bodova,
 4. veliki značaj- 10 bodova,

    3) ostvareni izvoz u godini prije godine raspisivanja javnog poziva (do 10 bodova), i to:

 1. izvoz manji ili jednak 1.000.000 KM- 4 boda,
 2. izvoz preko 1.000.000 KM do 5.000.000 KM- 6 bodova,
 3. izvoz preko 5.000.000 KM do 10.000.000 KM- 8 bodova,
 4. izvoz veći od 10.000.000 KM- 10 bodova,

    4) promjena broja zaposlenih radnika – međusobni odnos ukupnog broja radnika na dan raspisivanja javnog poziva u odnosu na broj radnika na posljednji dan godine koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni poziv (do 10 bodova) i to:

 1. nije bilo promjene broja radnika- 4 boda,
 2. povećanje do 5 novih radnika- 6 bodova,
 3. povećanje od 5 do 10 novih radnika- 8 bodova,
 4. povećanje preko 10 novih radnika- 10 bodova,

     5) nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat (do 8 bodova), i to:

 1. za razvijene jedinice lokalne samouprave- 5 bodova,
 2. za srednje razvijene jedinice lokalne samouprave- 6 bodova,
 3. za nerazvijene jedinice lokalne samouprave- 7 bodova,
 4. za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave- 8 bodova.

Maksimalan broj bodova koje privredno društvo može ostvariti po osnovu ovih kriterijuma iznosi 48 bodova.

Privrednom društvu se, bez obzira na iznos ostvarenih bodova, ne može odobriti iznos podsticaja koji je veći od priznate vrijednosti njegovog projekta.

Prijave na javni poziv, na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom, mogu se, najkasnije sa danom 21.10.2022. godine, predati na protokol Ministarstva ili poslati putem pošte na adresu:

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: „JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA U 2022. GODINI – KOMISIJA – NE OTVARATI“

Svi traženi obrasci (obrazac prijave na javni poziv, obrazac metodologije izrade projekta, obrazac izjave o vrijednosti ostvarenog izvoza preko posrednika i obrazac izjave o ukupnom iznosu podsticaja koji je od davalaca državne pomoći primljen u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine) mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva u sekciji „Javni pozivi i nabavke“, na linku https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona: 051/338-918 i 051/339-581; ili na e/mail adrese: r.sotra@mier.vladars.net i mier@mier.vladars.net

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545