Javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja grada Istočno Sarajevo

U okviru projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa”, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja grada Istočno Sarajevo u okviru vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM).

Ukupan raspoloživi iznos za finansiranje konsultantskih usluga za ovaj Javni poziv je 74.000 KM.

Sredstva iz  programa namijenjena su realizaciji intervencija koje doprinose uvođenju inovacija u malim i srednjim preduzećima (MSP), korištenjem konsultantskih usluga od strane izabranih korisnika usluga.

Prihvatljive intervencije se odnose na razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda/usluge, razvoj novog ili unapređenje postojećeg procesa, te inovacije u oblasti marketinga.

Aktivnost se provodi u okviru projekata “Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU”, koji provodi Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, a finansiran je od strane Švedske.  Projekat je nastavak projekta Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH (SBA u BiH) i ima za cilj da ubrza ekonomsku integraciju sa EU u oblasti strateškog i političkog okvira za mala i srednja preduzeća (MSP), sa naglaskom na implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika za MSP.

Prihvatljivi korisnici usluga podrške za uvođenje inovacija su poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • registrovani su kao privredna društva,
  • pripadaju kategoriji MSP,
  • imaju adresu sjedišta na području grada Istočno Sarajevo,
  • do trenutka objave ovog Javnog poziva obavljaju djelatnost duže od 12 mjeseci,
  • posluju u jednom od prihvatljivih sektora, navedenih u Pregledu razreda iz klasifikacije djelatnosti (KD RS 2010) kojem treba da pripadaju podnosioci prijava/MSP, koji je sastavni dio Uputstva.

Pružaoci usluga (konsultanti) za uvođenje inovacija su poslovni subjekti, naučne, obrazovne i istraživačke ustanove/institucije, kao i fizička lica.

Izbor konsultanata, odnosno pružalaca usluga za uvođenje inovacija kod izabranih korisnika usluga vrši Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo, vodeći računa o predloženoj intervenciji, te obezbjeđenju odgovarajućeg kvaliteta konsultanta i pružene usluge.

, |
 
 
Naziv projekta:Uvođenje inovacija u MSP sa područja grada Istočno Sarajevo
Donator:Vlada Švedske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) sa područja grada Istočno Sarajevo, kroz proces uvođenja inovacija, koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju
Sufinansiranje:Nije obavezno
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:4.000 KM
Maksimalni iznos granta:14.000 KM
Početak prijave:24.10.2022.
Krajnji rok za prijavu:06.03.2023.
Period implementacije:Nije navedeno
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Kategorija MSP definisana je Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 50/13, 56/13 i 84/19).

Prema veličini, MSP se dijele na:
a) mala preduzeća, koja čine privredni subjekti koji zapošljavaju manje od 50 radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili
ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 19.558.000 KM i
b) srednja preduzeća, koja čine privredni subjekti koji zapošljavaju više od 49 i manje od 250 radnika i čiji je ukupan
godišnji prihod manji od 97.790.000 KM ili čija je ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine
manja od 84.099.400 KM.

U okviru malih preduzeća (a) mogu se razlikovati i mikro preduzeća koja zapošljavaju manje od deset radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 3.911.600 KM.

Prijavni obrazac se popunjava isključivo elektronskim putem.

Sve pristigle prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:

  • kompletnost prijave,
  • prihvatljivost podnosioca prijave, i 
  • prihvatljivost predložene usluge.

Izbor korisnika usluga podrške će se vršiti prema redoslijedu dostavljanja prijava, do utroška raspoloživih sredstava.

Uslovi za prijavu, detaljno pojašnjenje načina prijavljivanja, Uputstvo, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na linku www.rais.rs.ba.

Dodatne informacije mogu biti pružene podnosiocima prijava, ali isključivo pisanim putem. Pitanja se mogu poslati na e-mail adresu adrijana.rac@rais.rs.ba, sa jasnom naznakom da se radi o pitanjima vezanim za navedeni javni poziv.

Prijave se dostavljaju u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na sljedeću adresu:

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje 14

71 123 Istočno Sarajevo,

sa sljedećom naznakom na koverti: „Prijava za dodjelu sredstava za uvođenje inovacija u MSP, ne otvarati prije sastanka Komisije.“.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545