Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2022. години

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2022. години” чија је укупна вриједност 138.000,00 КМ, а финансира се из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Програмом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који су на дан објаве Jавног позива за коришћење средстава били изјашњени као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода.

Програм се проводи кроз сљедеће компоненте:

I компонента: Запошљавање код послодавца гдје се финансира запошљавање Рома на сљедећи начин:

 • На период од 12 мјесеци у износу од 6.000 КМ;
 • На период од 24 мјесеца у износу од 12.000 КМ;
 • На период од 12 мјесеци у износу од 8.000 КМ за особе са ВСС;
 • На период од 24 мјесеца у износу од 16.000 КМ за особе са ВСС.

II компонента: Финансирање самозапошљавања у износу од 5.000 КМ на период од минимално 12 мјесеци по једном незапосленом лицу.

, , , , , , | , ,
 
 
Назив пројекта:Jавни позив послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по програму подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2022. години
Донатор:Министарство за људска права и избјеглице БиХ
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Запошљавање Рома у Републици Српској
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:5.000
Максимални износ гранта:16.000
Почетак пријаве:12.05.2022.
Крајњи рок за пријаву:15.06.2022.
Период имплементације:до 24 мјесеца
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава вршиће се на сљедећи начин:

1.1. Код компоненте запошљавања код послодавца:

 • 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Зaводом и пријему радника,
 • 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 или 24 мјесеца уколико послодавац испуњава обавезе из уговора.

1.2. Код компоненте самозапошљавања:

 •  70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна;
 • 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико корисник средстава испуњава обавезе из уговора.

Средства се неће одобравати послодавцу за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање већ финансирано у претходних пет година по ранијим програмима запошљавања код тог послодавца, као ни за лица која су у претходних пет година користила средства Завода, за самозапошљавање.

Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим условима:

 • Да запошљава незапослена лица са евиденције Завода у складу са условима дефинисаним у јавном позиву;
 • Да је регистрован у складу са законским прописима;
 • Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 • Да је корисник економски способан да реализује програм;
 • Да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника;
 • Да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
 • Да не запошљава лица лица којима је код истог послодавца престао радни однос у посљедњих 12 мјесеци, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтјева;
 • Да број запослених није мањи у просјеку у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања;
 • Да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако је испунило сљедеће услове:

 • Пријављен на евиденцију незапослених у периоду дефинисаним јавним позивом;
 • Поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;
 • Успјешно завршио обуку из предузетништва;
 • Извршио регистрацију дјелатности или је покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

 • Ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
 • Ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;
 • Ако је био финансиран по програмима Завода код послодаваца у посљедње три године;
 • Ако је у посљедња 24 мјесеца прије објављивања јавног позива обављало исту или сличну дјелатност и исту одјавило.

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва у другој одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545