Šta je IPA III i koje su joj glavne karakteristike?

IPA III Programski okvir (instrument), nasljednik IPA I i IPA II,  je sveobuhvatni strateški dokument Evropske komisije za korištenje pretpristupnih sredstava za višegodišnji finansijski okvir 2021-2027, a usmjeren je na pripremu zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, te prava i obaveze koje su u vezi s tim. Dokument predviđa 5 tematskih cijelina prema kojima će se usmjeravati predviđena sredsatva, a to su:

  1. Vladavina prava, osnovna prava i demokratija
  2. Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom stečevinom (acquis-em) EU, dobrosusjedski odnosi i strateška komunikacija
  3. Zelena agenda o održivo povezivanje
  4. Konkurentnost i inkluzivni rast
  5. Teritorijalna i prekogranična saradnja

Korisnice IPA III instrumenta, od 1. januara 2021. godine, su Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija, Republika Turska i Kosovo* (ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti).

IPA III ne donosi neke suštinske promjene već predstavlja unapređenje u smislu planiranja pomoći u skladu sa strateškim i dinamičkim raspoređivanjem pomoći, a fokus je na glavnim kriterijumima za članstvo, kao i na jačanje održivog ekonomskog razvoja i investicija, te oporavak od krize izazvane pandemijom COVID-19.

Najveća novina u odnosu na prethodne IPA instrumente se odnosi na to da se više ne izdvajaju sredstva za svaku državu korisnicu (državna koverta), već se primjenjuje princip raspodjele sredstava prema zaslugama država korisnica. Naime od zemalja se traži da se usmjere prvo na provođenje ključnih reformi u oblastima vladavine zakona, osnovnih prava i sloboda, jačanja demokratskih institucija, reforme javne uprave na svim niovima vlasti, kao i održivi ekonomski razvoj i konkurentnost. Na raspologanju zemljama korisnicama je nešto više od 14 milijardi evra.

Detaljnije informacije o IPA III mogu se naći u dokumentu Direkcije za evropske integracije BiH: „Šta donosi instrument pretpristupne pomoći 2021-2027.  IPA III“ i može se preuzeti na sljedećem linku.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545