Definisanje projektne ideje za grant

Rješenje određenog problema zahtijeva definisanje projekta koji treba dati odgovor na koji način, kojim sredstvima i u kojem vremenskom okviru će se otkloniti problem na efikasan i zadvoljavajući način. Projektna ideja je prva faza u tom procesu.

 

Šta je projektna ideja?

Projektna ideja je prva faza u pripremi projekta za apliciranje na raspoloživa grant sredstava. Osnovu predstavlja sama ideja i potreba za pokretanjem nekog projekta. U ovoj se fazi kroz prethodna istraživanja ili studije, analizom situacije i definisanjem problema, te kritičkim razmišljanjima o problemu otkriva i definiše problem.

Vaš projekat treba da riješi problem, nadoknadi nedostatke ili da kreira novu vrijednost, koja će zadovoljiti određenu potrebu. Dakle, projektna ideja kao prva projektna faza ima ulogu otkrivanja i definisanja problema ili određene potrebe, na šta bi se kroz ostale faze projekta trebalo naći adekvatno rješenje.

Prilikom definisanja projektne ideje treba izvršiti procjenu da li aplikant posjeduje materijalne i ljudske resurse neophodne za realizaciju planiranih projektnih aktivnosti, kao i procjenu potencijalnih troškova i koristi. Ideja treba biti u skladu s prioritetima i ciljevima definisanim u strateškim dokumentima organizacije koja raspisuje javni poziv za grant.

Projektna ideja, koja je dobro formulisana da u potpunosti odgovara svrsi aktuelnog javnog poziva, mora biti dalje razvijena u prijedlog projekta prema Smjernicama/Vodiču za aplikante.

 

Koje elemente moramo uzeti u obzir prilikom osmišljavanja projektne ideje?

Da biste uspješno definisali svoju projektnu ideju, potrebno je imati odgovore na sljedeća pitanja:

1. CILJ– odnosi se na krajnji ishod realizacije.

  • Opšti cilj – Šta namjeravate da postignete projektom? Do kakve promjene će doći?
  • Specifični ciljevi – Šta smatrate da treba uraditi da bi se riješio problem, tj. postigao opšti cilj projekta? Do kakvog konkretnog stanja ili događaja će dovesti aktivnosti koje se planiraju realizovati u okviru projekta?

2. REZULTATI – Šta su konkretni ishodi koji su predviđeni radi postizanja specifičnih ciljeva, tj. koji su predviđeni efekti i koristi projekta? Kakva poboljšanja i promjene će biti proizvedeni ovim projektom?

Napomena : rezultati moraju biti mjerljivi.

3. AKTIVNOSTI – Koje su ključne aktivnosti koje se trebaju izvršiti i kojim redoslijedom da bi se proizveli očekivani rezultati? Koje zadatke je potrebno preduzeti u okviru svake aktivnosti da bi se sprovela određena aktivnost?

Napomena: svaki specifični cilj ostvarujemo nizom aktivnosti.

4. PODRUČJE IMPLEMENTACIJE – Gdje planirate realizaciju projekta – lokacija?

Napomena: u određenim javnim pozivima ili politikama institucije koja ih raspisuje (npr. EU programima), područje implementacije je jedan od uslova za učešće u programu.

5. CILJNE GRUPE – Ko su direktni korisnici rezultata projekta? Na koga će vaše projektne aktivnosti biti usmjerene? Na koje grupe, institucije, pojedince… želite uticati?

Napomena: ciljne grupe moraju biti definisane što je preciznije moguće.

6. PARTNERI – Ko bi učestvovao u pripremi i implementaciji projekta zajedno sa aplikantom (navesti institucije, organizacije, opštine…)?

Traženje partnera – da li imate ranije ostvarene partnerske veze sa određenim organizacijama/ institucijama? Da li ste registrovani na e-Calls PADOR (u slučaju EU grantova)?

Napomena: prilikom pripreme i apliciranja projekta, partnestvo je uvijek poželjno, a nekad i obavezujući uslov.

7. PERIOD IMPLEMENTACIJE – Koliko vremena vam je potrebno za realizaciju projekta, tj. za ostvarivanje rezultata (broj mjeseci, godina)?

Napomena: jedino ako procijenite trajanje svake aktivnosti i njihov raspored, možete pravilno procijeniti kumulativno trajanje implementacije projekta.

8. BUDŽET PROJEKTA – Koliki su ukupni troškovi izvođenja projektnih aktivnosti?

Napomena: nemoguće je kreirati budžet ukoliko niste pravilno definisali aktivnosti.

9. KOFINANSIRANJE – Da li možete da obezbijedite sredstva za kofinansiranje – vaša vlastita sredstva? Koliko sredstava ste u mogućnosti da izdvojite za kofinansiranje projekta? Iz kojih finansijskih izvora možete pribaviti sredstva za kofinansiranje? Koliko sredstava namjeravate da potražujete od davaoca granta?

10. INPUTI – Kojim tehničkim, ljudskim i finansijskim kapacitetima raspolažete za proizvodnju rezultata? (Da li imate obezbijeđeno dovoljno ljudskih resursa koji će učestvovati u samoj pripremi, predlaganju i implementaciji projekta? Kojim fizičkim i tehničkim kapacitetima (tehnologija, oprema, infrastruktura…) raspolažete za potrebe izvođenja projektnih aktivnosti?)

 

Savjeti za uspješno pisanje projektne ideje

  • Preglednost – projektna ideja mora biti čitko napisana, strukturiranog teksta koji mora biti sažet, kratak i jednostavan za razumijevanje.
  • Jednostavnost – definišite ne više od jednog krajnjeg cilja.
  • Jasnoća, realnost – aktivnosti projekta moraju jasno voditi ispunjenju zadatih ciljeva, očekivani rezultati moraju biti realni i jasno mjerljivi, ciljne grupe i projektni zadaci realno i jasno definisani.
  • Neprofitni karakter – podrazumijeva da organizacija koja izvodi projektne aktivnosti u fazi implementacije projekta, ne može da ostvaruje profit od tih aktivnosti.
  • Korist od projekta imaju samo ciljne grupe kojima je projekat namijenjen.
  • Adekvatno procijenjen (planiran) budžet – budžet mora biti procijenjen u skladu sa aktivnostima predviđenim za realizaciju i raspoloživim vlastitim sredstvima.
  • Mora se posjedovati kompetentan i motivisan tim ljudi, koji će imaju određeno predznanje za pisanje i pripremu projektne ideje

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545